Kontrollansvarig enligt PBL (KA)

Kontrollansvarig enligt PBL (KA); plan- och bygglagen kapitel 10

En certifierad Kontrollansvarig krävs vid alla större bygg-, rivnings- och markåtgärder. Vid enklare bygglov- eller anmälningspliktiga åtgärder, som tex små ändringar av en- eller tvåbostadshus, kan byggherren själv utföra kontrollerna. Byggnadsnämnden beslutar om när det krävs en certifierad KA.

Mårten Lannås, Arkreativa AB, är certifierad som KA enligt PBL med behörighet K.

Begrepp i plan- och bygglagen

Nedan följer några begrepp från Plan- och bygglagen, som är viktiga att känna till och som förklarar den Kontrollansvariges roll och uppdrag:

Avvikelser

Den Kontrollansvarige har en skyldighet att till byggnadsnämnden rapportera avvikelser från bygglovet. Det är därför viktigt att ha en öppen dialog med sin KA och diskutera ändringar innan de utförs.

Byggsanktionsavgift

Att utföra lovpliktiga åtgärder på byggnader utan bygglov, starta ett bygge utan startbesked eller att ta en byggnad i bruk utan slutbesked kan medföra att byggnadsnämnden tar ut en särskild avgift, det vill säga ett i lag fastställt bötesbelopp.

Tekniskt samråd

Byggnadsnämnden kallar byggherren och den kontrollansvarige till ett tekniskt samråd. Då kan även andra parter vara kallade, exempelvis miljöinspektörer, tekniska konsulter, brandmyndigheter med flera.

Vid det tekniska samrådet går man igenom följande:

  • arbetets planering och organisation (exempelvis arbetarskydd och arbetsmiljö)
  • kontrollplanen och övriga handlingar (branddokument, teknisk beskrivning, konstruktion och liknande)
  • behov av arbetsplatsbesök med mera

Efter det tekniska samrådet kan ett startbesked utfärdas.

Kontrollansvarig (enligt PBL)

Kontrollansvarige (KA) arbetar som en rådgivande konsult åt Byggherren. KA kan ses som länken mellan byggherren och myndigheten.

KA:s uppgifter är bland annat följande:

  • upprätta ett förslag till en kontrollplan
  • se till att kontroller enligt fastställd kontrollplan utförs
  • bevaka att bygglovet följs
  • närvara vid tekniskt samråd, besiktningar mm
  • utföra och dokumentera arbetsplatsbesök
  • avge ett utlåtande inför slutbeskedet

Kontrollplan (enligt PBL)

Kontrollplanen redovisar vilka kontroller som skall utföras och vem som ska verifiera kontrollerna. KA gör ett förslag till en kontrollplan enligt PBL, som gås igenom vid det Tekniska samrådet. I kontrollplanen listas myndighetskrav, objektspecifika krav och kritiska punkter som är aktuella för objektet. Dessa punkter prickas av efterhand som de slutförs och när kontrollplanen är komplett kan ett slutbesked utfärdas.

Slutbesked

En byggnad får inte tas i bruk, i de delar som omfattas av Startbeskedet, förrän byggnadsnämnden har gett ett Slutbesked.

Undantagsvis kan ett tillfälligt slutbesked utfärdas om brister (punkter i kontrollplanen) kvarstår, så att byggnaden, i vissa delar, kan tas i bruk.

Egenkontroll

Samtliga entreprenörer och underentreprenörer förväntas ha egna kontrollsystem, som anpassas till respektive projekt.

Kontrollpunkterna enligt Kontrollplanen (PBL) skall inarbetas i respektive entreprenörs egenkontroll, om de inte redan finns upptagna där.

Slutsamråd

När byggnationen närmar sig sitt slut, kallar byggherren/KA byggnadsinspektören till ett slutsamråd. Slutsamrådet sker normalt på byggarbetsplatsen. Vid slutsamrådet gås Kontrollplanen och KA:s yttrande igenom, vilket ligger till grund för utfärdande av slutbeskedet.

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Undantagsvis får underhållsåtgärder påbörjas, exempelvis invändig ommålning och byte av invändiga ytskikt.